معرفي کميته هاي برتر هاپکيدو WHC کشور

تاریخ ارسال :1398/02/09     زمان ارسال: 11:50:19 تعداد بازدید: 1376

بر اساس گزارش کميته ارزيابي عملکرد هاپکيدو WHC کشور، کميته هاپکيدو WHC استان هاي گيلان ،قزوين و خراسان رضوي به ترتيب رتبه اول تا سوم نتايج ارزشيابي سال 1397 را به خود اختصاص دادند.

معرفي کميته هاي برتر هاپکيدو WHC  کشور

بر اساس گزارش کميته ارزيابي عملکرد  هاپکيدو WHC  کشور، کميته هاپکيدو WHC  استان هاي گيلان ،قزوين و خراسان رضوي به ترتيب رتبه اول تا سوم نتايج ارزشيابي سال 1397 را به خود اختصاص دادند.

به گزارش روابط عمومي هاپکيدو WHC  کشور، بر اين اساس مسئولين کميته هاي مربوطه ضمن عضويت در شوراي عالي فني کشور ،بزودي مورد تجليل قرار خواهند گرفت.

نتايج کامل رتبه بندي ارزشيابي عملکرد سال 1397 به شرح زير است:

استان گيلان با 10429 امتياز  اول

استان قزوين با 10390 امتياز دوم

استان خراسان رضوي  با 8261 امتياز  سوم

استان مازندران با 4083 امتياز  چهارم

استان تهران با 3103 امتياز  پنجم

استان سمنان با 2148 امتياز  ششم

استان کرمانشاه با 1623 امتياز  هفتم

استان کردستان با 769 امتياز  هشتم

استان البرز با 730 امتياز  نهم

استان فارس با 554 امتياز  دهم

استان اردبيل با 482 امتياز  يازدهم

استان همدان با 464 امتياز  دوازدهم

استان قم با 258 امتياز  سيزدهم

استان يزد با 169 امتياز  چهاردهم

استان آذربايجان غربي بدون امتياز  جايگاه آخر رتبه بندي

گفتني است گزارش نتايج ارزيابي مربيان استانهاي کشور نيز بزودي اعلام خواهد شد.