رئيس تافيسا (TAFISA) از تلاشهاي مسئولين کنفدراسيون جهاني هاپکيدو در راستاي توسعه ورزش همگاني و قهرماني قدر داني کرد.

تاریخ ارسال :1394/07/30     زمان ارسال: 21:41:50 تعداد بازدید: 4780

در پي نشست کميته اجرايي کنفدراسيون جهاني هاپکيدو ( WHC) در 12 اکتبر 2015 ...

رئيس تافيسا (TAFISA) از تلاشهاي مسئولين کنفدراسيون جهاني هاپکيدو در راستاي توسعه ورزش همگاني و قهرماني قدر داني کرد.

رئيس تافيسا (TAFISA) از تلاشهاي مسئولين کنفدراسيون جهاني هاپکيدو در راستاي توسعه ورزش همگاني و قهرماني قدر داني کرد.

به گزارش روابط عمومي انجمن هاپکيدو ايران در پي نشست کميته اجرايي کنفدراسيون جهاني هاپکيدو ( WHC) در 12 اکتبر 2015 - طي دعوت و هماهنگي جلسه اي در دفتر رئيس تافيسا در کره جنوبي برگزار گرديد.

مسئولين اجرايي اين نشست به ترتيب عبارت بودند از:

1.      پرفسور چانگ (رئيس تافيسا)

2.      دکتر کيم چانگ سون (رئيس WHC)

3.      استاد سيد مصطفي قوامي  ( نايب رئيس WHC)

4.      استاد هاشم پور پاشاکي (دبير کل WHC)

5.      استاد هيونگ جانگ ( دبير کل فدراسيون هاپکيدو آسيا – مسئول روابط بين الملل WHC)

6.      استاد لي جي هان ( مدير اجرايي فدراسيون هاپکيدو کره جنوبي)

7.      خانم کيم (مدير دفتر WHC)

در اين نشست ابتدا استاد هاشم پور پاشاکي (دبير کل WHC) ضمن قدرداني از دعوت و جلسه پرفسور چانگ رئيس تافيسا به ارايه گزارش عملکرد در دوبعد همگاني و قهرماني WHC پرداخت . وي افزود باتوجه به ارسال گزارشات به دفتر تافيسا WHC در کليه برنامه هاي تافيسا در راستاي توسعه ورزش همگاني فعاليتهاي قابل توجهي داشته است که در اين بين ميتوان اهم اين رويدادها را به شرح ذيل نام برد

·         حضور فعال اعضاء کشورهاي عضو WHC در روز جهاني چالش ورزش همگاني

·         حضور فعال اعضاء کشورهاي عضو WHC در روز جهاني پياده روي خانوادگي تافيسا

·         حضور فعال اعضاء کميته اجرايي در کارگاه هاي بين المللي تافيسا

·         حضور فعال WHC  در رويدادهاي هنرهاي رزمي تافيسا

·          قرار دادن برنامه هاي تافيسا در تقويم ورزشي  WHC

·         تقويت و توسعه محور همگاني ورزش هاپکيدو و قرار گرفتن در برنامه چشم انداز WHC بعنوان يک امر مهم، بطوري که فعاليت در ورزش هاپکيدو همگاني شده و دسترسي پرداختن به آن براي همگان ممکن باشد.

استاد هاشم پور پاشاکي افزود: تمام سعي و تلاش کميته اجرايي حضور قدرتمند و برگزاري باشکوه مسابقات جهاني هاپکيدو در 2016 جاکارتا ميباشد ، وي همچنين از پرفسور چانگ و کليه مسئولين اجرايي تافيسا براي تشکيل اتحاديه هنرهاي رزمي تافيسا به منظور حمايت از هنرهاي رزمي تشکر و قدرداني کرد.

پرفسور چانگ ضمن تشکر و قدرداني از تلاش مسئولين اجرايي WHC افزود ; بنده در جريان کارهاي بزرگي که   WHC  انجام داده است هستم و اميدوارم اين بابي باشد که همه فدراسيونهاي هاپکيدو براي رسيدن ورزش هاپکيدو به جايگاه اصلي و شايسته در مجامع بين المللي ورزش با هم متحد شوند. او همچنين از استاد هاشم پور پاشاکي براي بوجود آوردن اتحاد بين کشورهاي عضو در زمام  مديريت بعنوان دبير کل ايشان تشکر کرد.

پرفسور چانگ با بيان اين مطلب که سياست تافيسا از تشکيل کمسيون و اتحاديه جهاني هنرهاي رزمي تافيسا ،حمايت و تقويت فدراسيونهاي بين المللي عضو مي باشد و با توجه به اينکه رويدادهاي تافيسا مورد تاييد IOC است بنابراين حضور فدراسيونهاي بين المللي در اين رويدادهاي موجب رسميت دادن و تقويت فعاليتهاي آنها ميگردد.

پرفسور چانگ حمايت همه جانبه خود و مسئولين اجرايي تافيسا را در برگزاري مسابقات جهاني هاپکيدو 2016 جاکارتا اعلام کرد.