حفظ کرسي بين المللي نايب رئيسي ايران در فدراسيون جهاني هاپکيدو WHC

تاریخ ارسال :1398/06/23     زمان ارسال: 09:41:42 تعداد بازدید: 2806

کرسي بين المللي نايب رئيسي ايران در فدراسيون جهاني هاپکيدو براي 2 سال ديگر تمديد شد.

حفظ کرسي بين المللي نايب رئيسي ايران در  فدراسيون جهاني هاپکيدو WHC

کرسي بين المللي نايب رئيسي ايران در فدراسيون جهاني هاپکيدو براي 2 سال ديگر تمديد شد.

به گزارش روابط عمومي هاپکيدو WHC، در پي برگزاري مجمع عمومي و تشکيل مجدد کميته اجرايي WHC همزمان با برگزاري مسابقات جهاني هاپکيدو در کره جنوبي، سيد مصطفي قوامي مجددا بعنوان نايب رئيس کميته اجرايي کنفدراسيون جهاني هاپکيدو انتخاب گرديد.

در اين نشست کشورهاي قزاقستان ،ترکمنستان ،سوئيس و هندوستان نيز براي اولين بار صاحب چند کرسي بين المللي در کميته اجرايي WHC شدند.

اين نشست با حضور "کيم چانگ سون" رييس فدراسيون جهاني هاپکيدو WHC، استاد محمدرضا هاشم پور پاشاکي رييس کميته هاپکيدو WHC کشور و دبيرکل فدراسيون جهاني  ، استاد "سيد مصطفي قوامي" نايب رئيس فدراسيون جهاني هاپکيدو WHC و اعضاي مجمع فدراسيون جهاني برگزار شد.

روابط انجمن هاپکيدو ايران ضمن تبريک کسب مجدد کرسي بين المللي نايب رئيسي به استاد سيد مصطفي قوامي،جامعه ورزش رزمي کشور بويژه خانواده بزرگ هاپکيدو ايران ، اميدوار است که اين جايگاه بين المللي بتواند نقش سازنده خود را در ارتقاء و نگاه حمايتي مجامع بين‌الملل از هاپکيدو ايران فراهم نمايد.