تمرين مشترک استاندارد سازي فني براي بانوان هاپکيدو کار قزويني

تاریخ ارسال :1397/08/13     زمان ارسال: 15:15:33 تعداد بازدید: 1560

بانوان هاپکيدو کار قزويني کارگاه آموزشي "تمرين مشترک ،استاندارد سازي فني " سال 97 خود را نيز پشت سر گذاشتند.

تمرين مشترک استاندارد سازي فني براي بانوان هاپکيدو کار قزويني

بانوان هاپکيدو کار قزويني کارگاه آموزشي "تمرين مشترک ،استاندارد سازي فني " سال 97 خود را نيز پشت سر گذاشتند.

به گزارش روابطو عمومي هاپکيدو WHC، امروزه توجه به مقوله آموزش علمي و استاندارد سازي يکي از ارکان مهم برنامه هاي آموزش سازمانهاي مختلف براي رسيدن به توسعه پايدار قرار گرفته است .در اين ميان سازمانهاي ورزشي  از جمله کميته هاپکيدو WHC کشور نيز از اين قاعده مستثني نبوده و برنامه آموزش و استاندارد سازي در رديف ارجح برنامه راهبردي  خود قرار داده داده اند.

بخش هاپکيدو WHC بانوان  استان قزوين در اين راستا هميشه پيشگام بوده و در سال چندين دوره در زمينه آموزشي برگزار ميکند که با نتايج زير همراه بوده است:

قهرماني چندين دوره مسابقات کشوري

نايب قهرماني بلامنازع 16 دوره قهرماني کشور

تبديل به قطب هاپکيدو بانوان کشور در بعد "کمي و کيفي"

کسب 70 درصد سهميه قضاوت"داوري" در کليه مسابقات قهرماني کشور

کسب چندين جايگاه تيم منتخب بانوان و مردان در تيم منتخب با عناوين قهرماني جهان