تقدير کميته هاپکيدوWHC کشور از اساتيد بانوان

تاریخ ارسال :1397/08/13     زمان ارسال: 16:10:38 تعداد بازدید: 1791

کميته هاپکيدوWHC کشور از اساتيد و مربيان بانوان که در ارتقاي اين رشته در استان قزوين نقش سازنده اي داشته اند تقدير کرد.

تقدير کميته هاپکيدوWHC کشور از اساتيد بانوان

کميته هاپکيدوWHC  کشور از اساتيد و مربيان بانوان که در ارتقاي اين رشته در استان قزوين نقش سازنده اي داشته اند تقدير کرد.

به گزارش روابط عمومي کميته هاپکيدوWHC  کشور، اين کميته مراتب قدرداني خود را از اساتيد زير اعلام کرد:

استاد خانم لطفي ديلمي "مسئول کميته فني کشور"

استاد روستازاده "رئيس کميته هاپکيدو WHC استان قزوين"

استاد آرزو خالقي " نائب رئيس کميته هاپکيدو WHC استان قزوين"

استاد اکرم کردلو

استاد پريسا زينالي

استاد صغري شيخي

استاد مرضيه حسيني

استاد پروانه بيگناه

استاد الناز زاکاني

استاد زينب مقدم

استاد مريم منفرد

استاد مريم نصيري