برگزاري استاژ فني پربار براي هاپکيدو کاران قزويني

تاریخ ارسال :1396/11/14     زمان ارسال: 14:05:29 تعداد بازدید: 571

هاپکيدو کاران قزويني دوره استاندارد سازي تکنيکي و آزمون فني ارتقاء سطح را با موفقيت و قويتر از گذشته به پايان رساندند.

برگزاري استاژ فني پربار براي هاپکيدو کاران قزويني

هاپکيدو کاران قزويني دوره استاندارد سازي تکنيکي و آزمون فني ارتقاء سطح را با موفقيت و قويتر از گذشته به پايان رساندند.         

به گزارش روابط عمومي کميته هاپکيدو WHC  کشور،کلاسهاي توجيهي و استاندارد سازي فني و آزمون اتقاء سطح کميته هاپکيدو WHC استان قزوين با مجوز فدراسيون و هيات ورزشهاي رزمي استان روز پنجشنبه 12 بهمن 96 در دو بخش آقايان و بانوان بطور مجزا توسط مدرسين کميته هاپکيدو WHC کشور "استاد ارشد محمدرضا هاشم پور پاشاکي رئيس سبک و استاد خديجه لطفي ديلمي مسئول کميته فني بانوان کشور " در شهرستان الوند از استان قزوين برگزار گرديد.

استان قزوين يکي از استانهاي قطب کميته هاپکيدو WHC کشور در بعد قهرماني و همگاني هاپکيدوWHC خصوصا در بخش بانوان ميباشد و قهرمانان زيادي در سطح کشور و جهان در اين رشته ورزشي پرورش و تحويل جامعه ورزشي کشور نموده است.

حضور گرم مربيان و هنرجويان تحت پوشش در اين رويداد موجب تحسين مسئولين سبک کشور  از مربيان و مسئولين سبک استان شد.

مرکزيت سبک کشور مراتب قدرداني خود را از کليه عوامل اجرايي که نقش بسزايي در پرپايي باقدرت و با شکوه رويداد مذکور داشته اند اعلام ميدارد از جمله:

استاد فرهاد روسنازاده "مسئول کميته هاپکيدو استان قزوين"

استاد خانم "خالقي " نايب رئيس کميته بانوان استان

استاد پريسا زينالي

استاد صغري شيخي

استاد اکرم کردلو

استاد مرضيه حسيني

استاد مريم نصيري

استاد الناز زاکاني

استاد زينب مقدم

استاد پروانه بيگناه

سرکار خانم "صولتي "مسئول هماهنگي و مسئول دفتر آکادمي مرکزي سبک