اولين دوره کارگاه آموزشي سال 95 با موفقيت برگزار شد

تاریخ ارسال :1395/02/26     زمان ارسال: 11:28:29 تعداد بازدید: 1495

به گزارش روابط عمومي انجمن هاپکيدو: اولين دوره کارگاه آموزشي و آزمون دان کميته هاپکيدو WHC به مدت 2 روز 23و24 ارديبهشت 95 طبق مجوزفدراسيون ورزشهاي رزمي...

اولين دوره کارگاه آموزشي سال 95 با موفقيت برگزار شد

به گزارش روابط عمومي انجمن هاپکيدو: اولين دوره کارگاه آموزشي و آزمون دان کميته هاپکيدو WHC به مدت 2 روز 23و24 ارديبهشت 95 طبق مجوزفدراسيون ورزشهاي رزمي و هماهنگي هيات رزمي استان قزوين در شهر صنعتي البرزبه مدت 10 ساعت برگزار گرديد.
علم تمرين، اصول استاندارد و علمي آموزش هاپکيدو ، چگونگي پيشگيري از آسيبهاي ورزشي در هنرهاي رزمي ، بازاريابي ورزشي و روابط عمومي (برخوردهاي رفتاري با هنرجو و مخاطبين ديگر) از مهمترين نکات برنامه هاي آموزشي رويداد فوق بوده است.

پيرامون کارگاه آموزشي يکدوره آزمون ارتقاء درجه دان 1 الي 4 نيز در روز جمعه 24 ارديبهشت برگزار گرديد